جمعه , ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
خانه / بایگانی برچسب: معاونت شهرسازی شهرداری شیراز

بایگانی برچسب: معاونت شهرسازی شهرداری شیراز

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز

معاونت فنی شهرداری شیراز

در این مطلب می توانید وبسایت معاونت شهرسازی معماری شهرداری شیراز را مشاهده نمایید. مهندسین شاغل در بخش ساختمان در شهر شیراز می توانند از وب سایت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز بهره فراوانی ببرند. در این وبسایت دستورالعمل های مختلف برای استفاده در طراحی ساختمان، فرم های مورد …

ادامه مطلب

نمای شهر شیراز نیازمند یکدستی، نظم و زیبایی بصری است

نمای ورودی شیراز

شهردار شیراز در بازدید از بخش های مختلف حوزه معاونت شهرسازی و معماری بر ساماندهی بیشتر و یکدستی، نظم و زیبایی بصری نمای شهر شیراز تأکید کرد. بهبود وضعیت بصری نمای شهر شیراز مهندس حیدر اسکندرپور با اشاره به وجود آشفتگی در نمای ساختمان های شیراز و عدم وجود یکدستی …

ادامه مطلب

دستورالعمل ۱۰۸ معاونت فنی شهرداری شیراز

دستورالعمل 108 معاونت فنی شیراز

دانلود دستورالعمل ۱۰۸ معاونت فنی شیراز مربوط الزامات تکمیلی سازه های بتن آرمه و مدلسازی دیوار برشی بال دار (دمبلی شکل) در نرم افزار ETABS. این دستورالعمل توسط کارگروه سازه مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز تهیه شده است. فهرست مطالب موجود در دستورالعمل ۱۰۸ معاونت فنی شیراز به …

ادامه مطلب

دستورالعمل ۱۰۶ معاونت فنی شهرداری شیراز

دستورالعمل 106 معاونت فنی شیراز

دانلود دستورالعمل ۱۰۶ معاونت فنی شیراز مربوط به تفسیر و راهنمای ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ طراحی ساختمان ها در برابر زلزله. به ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه، ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۸۰۰، ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﺮداری ﺷﯿﺮاز اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۲۸۰۰ …

ادامه مطلب

دستورالعمل ۱۰۵ معاونت فنی شهرداری شیراز

دستورالعمل 105 معاونت فنی شیراز

دانلود دستورالعمل ۱۰۵ معاونت فنی شیراز نکات مربوط به مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه های فولادی نرم افزار ETABS. در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران، ویرایش سال ۱۳۹۲، طراحی به روش حالت های حدی به عنوان تنها روش طراحی سازه های فولادی ارائه گردیده است. ضوابط این آئین نامه …

ادامه مطلب

دستورالعمل ۱۰۴ معاونت فنی شهرداری شیراز

دستورالعمل 104 معاونت فنی شیراز

دانلود دستورالعمل ۱۰۴ معاونت فنی شیراز طراحی پی های سطحی در ساختمان های متعارف. وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﭘﯽ و ﭘﯽ ﺳﺎزی»، ﺑـﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎل ۱۳۹۲ و ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ و ﻧﯿﺰ وﯾﺮاﯾﺶ ﭼﻬﺎرم ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻬﻢ و …

ادامه مطلب